ÅRSMÖTESPROTOKOLL

2008-03-26

Protokoll vid Villaföreningen Södra Utmarkens årsmöte 2008

Plats: Matsalen, Södra Utmarkens skola, Ängelholm
Tid: den 26 mars 2008, k.18.30-19.45

Närvarande: Jan Persson, vice ordförande
Gun Sjödin, sekreterare
Lars ”Frasse” Franzén, kassör
Kaj Schrewelius, ledamot
Lena Wahlstrand, ledamot

Plus tio medlemmar i föreningen

§ 1 Vice ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Frågan om mötets behöriga utlysning godkändes.

§ 3 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd gjordes.

§ 4 Förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Anmälan om övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Beslut: Till ordförande valdes Lars ”Frasse” Franzén.
Till sekretare valdes Lena Wahlstrand.

§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslut: Till justeringsmän och rösträknare valdes Stefan Gustavsson och Kaj Schrewelius.

§ 8 Verksamhetsberättelse för 2007
Styrelsen hade upprättat verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 9 Revisionsberättelse för 2007
Revisorerna hade avgivit revisionsberättelse för 2007
Beslut: Revisionsberättelsen godkändes.

§ 10 Resultat- och balansräkning för 2007
Kassören hade upprättat resultat- och balansräkning för 2007.
Beslut: Resultat- och balansräkningen godkändes.

§ 11 Förslag till verksamhetsplan för 2008
Inga förslag till verksamheter under 2008 förelåg, vilket innebar att ingen plan för verksamhetsåret 2008 upprättades.

§ 12 Förslag till budget för 2008
Då ingen verksamhet planerats fanns inget förslag till budget.
§ 13 Ansvarsfrihet
Revisorerna hade tillstyrkt styrelsens ansvarsfrihet.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 14 Val av ledamöter i styrelsen
Samtliga ledamöter i sittande styrelse hade avsagt sig omval.
Ingen av de närvarande ville ställa upp som ordförande eller ledamöter i ny styrelse.

§ 15 Kallelsens punkt 15 till 19 utgick p.g.a. svalt intresse för styrelsearbetet.

§ 16 Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 17 Övriga frågor
Mötesordförande konstaterade att villaföreningen Södra Utmarken inte har någon framtid då intresset för att ställa upp i styrelse eller vid aktiviteter är obefintligt.
Rabatterbjudandena hos företag upphör (upphör den 30 april 2008).
Föreningen får formellt leva kvar under 2008. Grannsamverkan, Trafikgruppen och Historiegruppen kommer dock även i fortsättningen att ha verksamhet .
Villaföreningens innestående medel föreslogs fördelas mellan dessa tre verksamheter.

Lars ”Frasse” Franzen öppnar nytt konto för dessa verksamheter och kommer att lägga ut information på hemsidan, då något informationsblad för villaföreningen inte kommer att delas ut. Frasse är kontaktperson för Grannsamverkan, Trafikgruppen och Historie-gruppen. Nytt samlingsnamn för dessa blir Södra Utmarkens H- T- G.

Frasse kommer att skicka ut ett informationsblad om grannsamverkan, vad det innebär och hur vi kan bli mer aktiva.

Beslut: Förslagen till förändringar godkändes av årsmötet.

§ 18 Ordförande tackade de närvarande för intresset och förklarade årsmötet avslutat.


............................................................ ............................................................
Lena Wahlstrand, sekreterare Lars ”Frasse” Franzén, ordförande

Justerare:


............................................................ ............................................................
Stefan Gustavsson Kaj Schrewelius


Protokollet hålls tillgängligt hos Lars ”Frasse” Franzén, Havregatan 41 samt på villaföreningens hemsida: www.sodrautmarken.com