All text från BRÅ
Vilka barn blir kriminella som vuxna?

De allra flesta som begår ett brott som unga fastnar inte i kriminalitet. Men, en liten grupp människor fastnar i en kriminell karriär. Den lilla gruppen står för en stor del av brottsligheten.

Det finns en del forskning om vilka tidiga riskfaktorer – hos små barn – som kan leda till en kriminell utveckling. Den visar att barn som redan tidigt har allvarliga uppförandestörningar, uppmärksamhetsstörningar eller svårigheter i den kunskapsrelaterade eller känslomässiga utvecklingen löper ökad risk för senare kriminell utveckling. Det kan handla om att barnet:

- är aggressivt, fientligt med ett utagerande beteende mot både barn och vuxna.
- förstör för andra, har sönder saker och i övrigt uppvisar ett bråkigt, ”stökigt” beteendemönster.
- tidigt har koncentrationssvårigheter och/eller är hyperaktivt.
- har svårt att tolka och bemöta andra och är sena i kunskapsrelaterad och/eller känslomässig utveckling. Detta leder ofta till problem i förhållandet till kamrater och till svårigheter i skolan över huvudtaget.

Det betyder dock inte att alla barn som uppvisar sådana tecken blir kriminellt aktiva. Det finns inte heller en enskild faktor som medför en ökad risk, utan ofta handlar det om samspel mellan flera faktorer.

Föräldrarnas roll är central. Om föräldrarnas möjligheter att ge barnet god omsorg är begränsad till exempel på grund av missbruk, psykisk sjukdom eller om föräldrarna i övrigt har svårt att utveckla goda känslomässiga relationer till barnet påverkar det barnets risk för att utveckla kriminellt beteende. Det gör också olämpliga uppfostringsmetoder, skilsmässa med mera.

Det är också sedan länge väl känt att det är vanligare att kriminellt aktiva kommer från socioekonomiskt mindre välbeställda miljöer. Det är däremot ingen självklarhet att det rör sig om några enkla orsakssammanhang. De allra flesta barn som växer upp i sådana miljöer blir trots allt inte kriminella.

Men det finns studier som visar att bostadsområdets sociala sammansättning och struktur till viss del kan påverka risken för att utveckla kriminalitet. Men bostadsområdet påverkar på olika sätt för ungdomar med olika individuella förutsättningar. Till exempel har studier visat att bostadsområdets socioekonomiska karaktär inte hade någon betydelse för barn som redan tidigt uppvisade allvarliga psykosociala problem. Dessa barn löpte lika stor risk för kriminell utveckling oavsett vilken typ av bostadsområde de växte upp i. Däremot fann man i dessa studier att en ogynnsam bostadsmiljö bidrog till ökad risk för kriminell utveckling bland de barn som inte hade någon allvarlig psykosocial problematik under sin tidiga barndom. Men, vad som ytterligare komplicerar bilden är att detta gällde endast de pojkar som tidigt började begå brott.

Läs mer

Publikationer


• Kriminell utveckling. Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser
• Föräldrastöd i teori och praktik
• Brottsförebyggande arbete i skolan
• Du&Jag - Rätt&Fel. Handledning för temaarbete om brott. Åk 6-9
• Livets spelregler. Handledning för temaarbete om brott. Åk 3-5

Senast uppdaterad: 2006-10-06
________________________________________

Brottsförebyggande rådet
Postadress: Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon: 08-401 87 00 | Fax: 08-411 90 75