<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Området Kulltorp

 


Uppdaterat 2010-12-13


"Kulltorps gård". Bilden tagen 2003
"Kulltorps gård"
Kulltorp har fått sitt namn av dess grundare som hette Jakob Kull. Han lätt uppföra gården under 1850-talet och den är byggd i engelsk stil.
Se separat sammanfattning här.

Här läg "Sjöstens hus".
Bilden tagern från
Kullavägen år 2002
.
"Sjöstens hus"
Denna korsvirkeslänga var belägen intill Kullavägen och ungefär mittemot Kulltorps mangårdsbyggnad. Huset tillhörde Kulltorps gård.
I huset bodde Bror och hans hustru Inez Sjösten. Bror arbetade som ryktare på Kulltorps gård.
Huset revs i början av 1950-talet och en del av grundstenarna finns kvar i skogsbrynet på andra sidan av Kullavägen dit dom bortschaktades i smmband med rivningen.


Lilla Kulltorpsdammen.
Bilden tagen 2002

Stora Kulltorpsdammen.
Bilden tagen 200

Bronshåldershögen vid
Kulltorpsdammarna.
Bild tagen år 2002
.

Skålgrop vid Kulltopsdammarna.
Bild tagen år 2002.

"Kulltorpsdammarna"
Dessa består av två dammar. Den större som är vattenfylld ligger på Vegeholms gods ägor medan den andra, belägen norr om, är uttorkad och tyvärr numera tjänar som avstjälpningsplats för trädgårdsavfall. Denna f.d. damm ligger inom Kulltorpsområdet. Den stora dammen var under 1950-talet en populär skriskobana för Epadalens ungar.
I dungen vid dammarna ligger också en bronåldershög kring vilken finns stenblock med skålgropar. Denna plats är utmärkt som fornminne på en del kartor. Således finns en karta från 1600-talet där platsen är omnämnd.
Kullen benämnes även i något sammanhang för "Espehögen". Detta skall ej förväxlas med "Epehögen" i gamla Epadalen där namnet har tillkommit genom en tidigare soptipp (SP-högen = släng på högen). Kullen här vid dammarna har enligt uppgift under hela 1900-talet aldrig tjänat som soptipp. Möjligen kan "Espehögen" syfta på trädslaget asp finns här i stort antal.


Poppelkorridor. Bilden tagen 2004

Flerfamiljs hus. Bilden tagen 2004
 


Bilden tagen år 2002

Gräns mellan Kulltorpsområdet och Vegeholms ägor.
Här slutar bebyggelsen för Kulltorpsområdet. Till vänster på bilden syns gräsmatteodlingen på Vegeholms ägor.

 


Bilden tagen mot stugorna och
Kronoskogen år 2002
.
Bild tagen i riktning mot daghemmet
år 2002

Beteshagar på andra sidan järnvägen.
Dessa hagar tillhörde "Allan Johanssons gård".
Här odlade hans företrädare Albert Hansson vid någon tidpunkt tobak.
På denna plats till höger om vägen anordnar Villaföreningen Södra Utmarken årligen Valborsfirande med majbål.

Den övre bilden visar den väg som en gång användes av arrendatorerna på "Allan Johanssons gård" som tillfartsväg till "Sibiriens" badplats. Den tjänade även som cykel- och gångväg för de boende på Södra Utmarken och Kulltorpsområdet innan den nya vägens tillkomst med tunnel under järvägen ner till "Sibirien"-området.


Bilden visar stugorna längst ner mot Vegeholms ägor. Bilden tagen 2002.


Bilden visar den första stugan som uppfördes.
Bilden tagen år 2002.

Stugorna i skogsbrynet mot Kronoskogen.
Här nere byggdes från början av 1950-talet och ett femtontal år framåt åtta fritidsstugor. Samtliga belägna på mark som arrenderades av "Allan Johansson".
Den övre bilden visar de två stogor längst ner i västra hörnet vid gränsen mot Vegeholms ägor.

Den undre bilden visar den stuga som uppfördes allra först i början på 1950-talet av Henning Städe.